^___^ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ ^___^
 
     
 
การประชุมวิชาการ ภาคีร่วมพัฒนาระบบดูแลผู้สูงวัย 30 ธ.ค. 2551
อัตราค่าบริหารสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (เพิ่มเติม)(มท 0803/ว2665) 30 ธ.ค. 2551
การฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ พ.ศ.2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.6/ว2681) [บัญชีรายชื่อฯ] 30 ธ.ค. 2551
แจ้งเลื่อนอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการศึกษา รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 12 - 23 มกราคม 2552 (มท 0807.3/ว 291 ลว 25 ธันวาคม 2551) [เอกสารแนบ] 25 ธ.ค. 2551
การ กำหนดระดับตำแหน่งผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินและกรรมการเก็บรักษาเงินของ ส่วนราชการเพื่อให้สอดคล้องตามระบบจำแนกประเภทใหม่ของพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551(มท 0803/ว2636) 25 ธ.ค. 2551
การปรับปรุงบัญชีย้อนหลังในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว2663) 25 ธ.ค. 2551
ติดตาม เร่งรัดการจัดส่งรายงานการปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 6 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2551 (ตัวชี้วัดที่ 3.5) 25 ธ.ค. 2551
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (มท 0808.3/ว2661) 25 ธ.ค. 2551
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว2662) 24 ธ.ค. 2551
การ สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่ ที่มีการติดตั้งระบบเตือนภัยสาธารณะ (หอเตือนภัย 79 แห่ง) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2649) 24 ธ.ค. 2551
แจ้ง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนายก อบต. รุ่น12, ประธาน/รองประธานสภาเทศบาล รุ่น7, นักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 23, จนท./จพง.การเงินและบัญชี รุ่น30, จนท./จพง.ธุรการ รุ่นที่ 32, จนท.บันทึกข้อมูล รุ่น 8 (มท 0807.3/ว2637) [บัญชีรายชื่อหลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 23] 23 ธ.ค. 2551
แจ้ง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน อปท. รุ่น23,นักบริหารงานคลัง รุ่น31, บุคลากร รุ่น20, นักวิชาการศึกษา รุ่น 21 (มท 0807.3/ว2638) 23 ธ.ค. 2551
วิธี ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (มท 0803/ว2579) 23 ธ.ค. 2551
หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (มท 0803/ว2581) 23 ธ.ค. 2551
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว2595) 23 ธ.ค. 2551
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว2616) 23 ธ.ค. 2551
การจัดสรรงบประมาณจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว2635) 23 ธ.ค. 2551
การ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาน ศึกษาภายในสถานศึกษาที่จัดตั้งใหม่และที่โอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น (มท 0893.2/ว2596,ว2593) [บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ] 23 ธ.ค. 2551
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์เป็นโรงเรียนต้นแบบ [โรงเรียนที่มีความพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 23 ธ.ค. 2551
โครงการ ฝึกอบรมพัฒนาครูในสถานศึกษาให้สามารถให้ความรู้แก่นักเรียนที่มีปัญหาทางการ เรียนรู้ (LD) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0893.2/ว2632) 23 ธ.ค. 2551
<< หน้าแรก... [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] ....หน้าสุดท้าย >> [509]