^___^ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ ^___^
 
     
 
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๕/ว๓๔๖) 21 ธ.ค. 2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน ธ.ค. ๒๕๕๓ ให้แก่ อปท. (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๒๖๓๐) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 21 ธ.ค. 2553
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๓ 21 ธ.ค. 2553
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นก่อนและหลังการจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะ (มท ๐๘๙๐.๒/ว๒๖๒๓) [บัญชีรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมฯ รุ่น 1 และรุ่น 2] 20 ธ.ค. 2553
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๔ [ใบสมัครฯ] 20 ธ.ค. 2553
ซ้อมความเข้าใจและการปรับปรุงแบบตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 (มท 0803/ว2619) 20 ธ.ค. 2553
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาส พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2554 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๒๖๐๘) 17 ธ.ค. 2553
การสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๖๑๓) [บัญชีรายชื่อฯ] 17 ธ.ค. 2553
ประกาศคณะกรรมการจัดสรรสงเคราะห์ที่ดินแก่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเสนอสิทธิประโยชน์ในการบริหารจัดการที่ดินจัดสรรสงเคราะห์ที่ดินแก่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย 17 ธ.ค. 2553
ขอให้จังหวัดส่งรายงานสรุปผลการตรวจการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๕/ว๒๖๑๔) 17 ธ.ค. 2553
การจัดทำแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๖๑๐) 17 ธ.ค. 2553
การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๖๑๑) 17 ธ.ค. 2553
แจ้งการปรับเปลี่ยนและการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๖๐๐) 17 ธ.ค. 2553
โครงการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๕๙๙) 17 ธ.ค. 2553
การเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑๙ (มท ๐๘๙๓.๓/ว ๒๕๕๖) 16 ธ.ค. 2553
เลื่อนกำหนดการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๖๖๖) 15 ธ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท ๐๘๐๓/ว๒๕๕๑) 14 ธ.ค. 2553
การสำรวจข้อมูลข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ที่จะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2556 (มท ๐๘๐๘.๕/ว๒๕๗๑) 14 ธ.ค. 2553
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ ๒) รอบที่ ๑ โครงการยกระดับการศึกษาท้องถิ่น (ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)(ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๒๕๖๗) 13 ธ.ค. 2553
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เงินอุดหนุนทั่วไป ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๘) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 13 ธ.ค. 2553
<< หน้าแรก... [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] ....หน้าสุดท้าย >> [644]