^___^ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ ^___^
 
     
 
แจ้ง เลื่อนการจัดงานเปิดตัวกิจกรรมรณรงค์ใช้ชุดทดสอบน้ำมันทอดซ้ำเพื่อลดอันตราย ต่อสุขภาพ ถวายแม่ของแผ่นดิน (ด่วนที่สุด ที่มท 0891.3/ว1603) 31 ก.ค. 2551
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.8/ว1092) 31 ก.ค. 2551
ซัก ซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3 (มท 0808.4/ว25) 31 ก.ค. 2551
สรุปผลการแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทโยน (มท 0806/ว23) 30 ก.ค. 2551
แบบ หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนใน สถานศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 (มท 0803/ว1569) 29 ก.ค. 2551
ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับฟันเทียม (มท 0803/ว1584) 29 ก.ค. 2551
การสำรวจความต้องการของข้าราชการในการเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ (มท 0802.4/ว827) 29 ก.ค. 2551
ขอ แก้ไขจำนวนผู้แทนและสถานที่จัดประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ใน ก.ท. และผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ใน ก.อบต. กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง (มท 0809.2/ว81) 29 ก.ค. 2551
การรายงานข้อมูลสำรวจค่าไฟฟ้าและน้ำประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รอบที่ 2)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว1595) 29 ก.ค. 2551
หลัก เกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดและพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับที่ สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ (มท 0809.2/ว131) 28 ก.ค. 2551
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินบำนาญข้าราชการถ่ายโอน)(มท 0808.2/8928-8979) 28 ก.ค. 2551
การ โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าเงินเดือนและสวัสดิการ และค่าวิทยฐานะสำหรับครูถ่ายโอน)(มท 0808.2/8885-8927) 28 ก.ค. 2551
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (มท 0808.2/8810-8884) 28 ก.ค. 2551
โครงการ ฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 เพิ่มเติม (มท 0808.4/ว1594) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 28 ก.ค. 2551
ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว24) 28 ก.ค. 2551
รายชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลที่ขอจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในประกาศแล้ว 28 ก.ค. 2551
ข่าว สารวันที่ 25 ก.ค. 2551 "ควบคุมภายใน อปท." ปีงบประมาณ 2551 ตัวชี้วัดที่ 3.5 : อปท.เป้าหมาย มีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามระเบียบคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 28 ก.ค. 2551
แจ้ง เลขที่เอกสารโอนขายบิลประเภทภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนที่ชำระ นอกเขตจังหวัดที่รถอยู่ในความรับผิดชอบ (มท 0808.3/ว1591) 25 ก.ค. 2551
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว1588) 25 ก.ค. 2551
การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2299) 25 ก.ค. 2551
<< หน้าแรก... [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] ....หน้าสุดท้าย >> [488]