^___^ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ ^___^
 
     
 
โครงการสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย (มท ๐๘๐๙.๔/ว๓๗๔, ว๓๗๓) [บัญชีรายชื่อฯ] 14 ก.พ. 2554
การออกคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว๓๗๖) 14 ก.พ. 2554
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๓๗๕) [แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานฯ] [แบบการพิมพ์รายละเอียดโครงการฯ] 14 ก.พ. 2554
การจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายเดนไทยและกัมพูชา 11 ก.พ. 2554
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๘.๑/ว๕๐๒) 11 ก.พ. 2554
การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (มท ๐๘๐๓/ว๓๖๒) 10 ก.พ. 2554
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง (มท ๐๘๐๒.๓/ว๑๕,ว๓๕๖) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 10 ก.พ. 2554
โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๖ - รุ่นที่ ๘ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๓๓๕,ว๓๓๖,ว๓๓๗) 10 ก.พ. 2554
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๔ (หลักสูตร ๑๕ วัน) รุ่นที่ ๗ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๓๕๙) 10 ก.พ. 2554
ดาวน์โหลดเพลงมาร์ช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 10 ก.พ. 2554
การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/๑๒๒๗) 9 ก.พ. 2554
การคัดเลือกข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ ๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ว๓๒๙) [ดาวน์โหลดใบสมัครฯ] 9 ก.พ. 2554
โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๓๓๒) 8 ก.พ. 2554
ทุนการศึกษาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มณฑลฮกเกี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน (มท ๐๘๑๐.๔/ว๓๑๔) 8 ก.พ. 2554
การเบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบ (มท ๐๘๐๙.๒/ว๒๖๘) 8 ก.พ. 2554
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมภายในประเทศ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๓๒๖) 8 ก.พ. 2554
การดำเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (มท ๐๘๐๒.๒/ว๓๒๑) 7 ก.พ. 2554
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการท้องถิ่นจังหวัดและท้องถิ่นอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด (มท ๐๘๑๐.๑/ว๓๒๔) 7 ก.พ. 2554
การสำรวจอัตรากำลังที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว๓๒๓) 7 ก.พ. 2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท ๐๘๐๘.๓/ว๓๑๗) 4 ก.พ. 2554
<< หน้าแรก... [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] ....หน้าสุดท้าย >> [651]