^___^ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ ^___^
 
     
 
ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมพิเศษมหามงคล (มท 0201.2/ว3391) 15 ต.ค. 2552
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนและให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง 15 ต.ค. 2552
โครงการสำรวจถนนดินและถนนลูกรัง ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0891.2/ว2035) 15 ต.ค. 2552
โครงการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2553 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.6/ว2037) 15 ต.ค. 2552
ทุนฝึกอบรมรัฐบาลญี่ปุ่น หลักสูตร Energy Conservation Technology and Machine Condition Diagnosis Techniques for Asian Countries (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว2031) 15 ต.ค. 2552
กระทรวงมหาดไทย ขอแจ้งสถานที่ทำการแห่งใหม่ และเบอร์โทรศัพท์ (เบอร์กลาง) ของ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (มท 0201.2/ว3304) 14 ต.ค. 2552
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท 0802.5/ว310) 14 ต.ค. 2552
จังหวัดสมุทรปราการหารือแนวทางปฏิบัติกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดถูกคณะ กรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ขอให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (มท 0809.7/ว3334) 14 ต.ค. 2552
การเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนตำแหน่งที่ว่าง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว2027) 14 ต.ค. 2552
เอกสารประกอบการจ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) ระบบ e-Plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 14 ต.ค. 2552
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว2006,2007) 14 ต.ค. 2552
การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนระดับ ม.4-6/ปวช.1-3 (5 ภาคเรียน) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว2019) 14 ต.ค. 2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ Advance Excelรุ่น5-6,จัดเก็บเอกสารรุ่น21-22,งานนำเสนอรุ่น14,โปรแกรมสำนักงาน เบื้องต้นรุ่น4,แก้ปัญหาPC เบื้องต้น รุ่น13,วิเคราะห์ฯรุ่น17,โปรแกรมสำนักงานขั้นสูงรุ่น3,ออกแบบก่อสร้างพื้น ฐานรุ่น13(มท 0807.2/ว228) 13 ต.ค. 2552
การรายงานผลการดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา (มท 0891.4/ว2012) 13 ต.ค. 2552
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 รุ่นที่ 3 (มท 0893.4/ว1989) [บัญชีรายชื่อผู้ดูแลเด็กเล็กที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม] 12 ต.ค. 2552
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 รุ่นที่ 2 (มท 0893.4/ว1967) [บัญชีรายชื่อผู้ดูแลเด็กเล็กที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม] 12 ต.ค. 2552
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการปฐมนิเทศให้ความรู้แก่นายกองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.2/ว2011) 12 ต.ค. 2552
โครงการปฐมนิเทศให้ความรู้แก่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.2/ว2001) 12 ต.ค. 2552
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0893.2/ว1988) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 12 ต.ค. 2552
แต่งตั้งข้าราชการ (มท 0202.3/11746) 12 ต.ค. 2552
<< หน้าแรก... [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] ....หน้าสุดท้าย >> [561]