^___^ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ ^___^
 
     
 
แจ้ง เรียนเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 3 ประจำปี 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1268) 17 มิ.ย. 2551
สรุปสาระสำคัญจากการประชุม มท. ครั้งที่ 6/2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว339) 17 มิ.ย. 2551
โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา) พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว1264) 17 มิ.ย. 2551
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2551 17 มิ.ย. 2551
ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 13 มิ.ย. 2551
โครงการพนักงานส่วนตำบลดีเด่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว93) 13 มิ.ย. 2551
การเผยแพร่ประกาศเชิญชวนผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (มท 0808.2/ว1856) 13 มิ.ย. 2551
สถาน ที่รับสมัครสอบ และสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการ อบจ. พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ภาค ก. 13 มิ.ย. 2551
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว1175) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 13 มิ.ย. 2551
สรุปผลการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ KPI 2.2 พ.ค.2551 13 มิ.ย. 2551
ผลการฝึกอบรมการเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 โดยวิธีการประเมิน (มท 0809.2/ว63) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 13 มิ.ย. 2551
ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานด้านประสิทธิผล 12 มิ.ย. 2551
เอกสารส่งคืนแก้ไข (สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 12 มิ.ย. 2551
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินกู้สามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 10/06/2551 - 10/06/2551 12 มิ.ย. 2551
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551(มท 0808.3/ว1221) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 12 มิ.ย. 2551
ประกาศกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเข้าสู่ ตำแหน่งในระดับ 7ว 12 มิ.ย. 2551
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีเงื่อนไขเงินจ่ายล่วงหน้าในระบบ GF MIS 12 มิ.ย. 2551
วิธีปฏิบัติในการบันทึกการล้างเงินยืมในระบบ GF MIS 12 มิ.ย. 2551
วิธีปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนในระบบ GFMIS 12 มิ.ย. 2551
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาและยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง 12 มิ.ย. 2551
<< หน้าแรก... [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] ....หน้าสุดท้าย >> [481]