^___^ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ ^___^
 
     
 
รายงาน ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง (มท 0809.2/ว1873) 5 ก.ย. 2551
การเรียกรายงานการจ่ายชำระเงิน (มท 0803/ว1830) 4 ก.ย. 2551
การปรับปรุงรายงานระบบบริหารเงินทุนใน Web Report (มท 0803/ว1829) 4 ก.ย. 2551
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับวัสดุคงคลัง (มท 0803/ว1831)(ส่วนที่ 1) [(ส่วนที่ 2)] [(ส่วนที่ 3)] 4 ก.ย. 2551
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 7ว และเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 7 ประจำปี พ.ศ.2551 4 ก.ย. 2551
ประกาศเวลา ห้องสอบ อาคารสอบ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาค ก 4 ก.ย. 2551
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (นิติกรระดับ 7ว) 3 ก.ย. 2551
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว1848) 2 ก.ย. 2551
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ (ด่วนมาก ที่ มท 0801.3/ว506) 2 ก.ย. 2551
การ ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผล สัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/ว1845) 2 ก.ย. 2551
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว1828) 1 ก.ย. 2551
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (มท 0803/ว1827) 1 ก.ย. 2551
โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1839) 1 ก.ย. 2551
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1826) 1 ก.ย. 2551
ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2551 (มท 0810.4/1788) 29 ส.ค. 2551
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (มท 0809.2/ว1821) 29 ส.ค. 2551
การเปลี่ยนสถานที่จัดงานโครงการ "จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/10036) 28 ส.ค. 2551
ราย ชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น รุ่นที่ 21-25 วันที่ 1-5 กันยายน 2551 ศูนย์จังหวัดตรัง 28 ส.ค. 2551
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (มท 0808.3/ว1816) 28 ส.ค. 2551
ซ้อมความเข้าใจกระบวนงานโอนจัดสรรงบประมาณของส่วนราชการ (มท 0803/ว1773) 27 ส.ค. 2551
<< หน้าแรก... [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] ....หน้าสุดท้าย >> [494]