^___^ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ ^___^
 
     
 
การจัดลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (มท 0803/ว904) 15 พ.ค. 2552
การส่งข้อมูลข่าวสารและข้อราชการสำคัญเร่งด่วนผ่าน SMS (SHORT MESSAGE SERVICE)(มท 0801.3/ว319) 15 พ.ค. 2552
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว910) [บัญชีรายชื่อฯ] 15 พ.ค. 2552
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ เดือนมิถุนายน-กันยายน 2552 15 พ.ค. 2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (นักวิชาการเงินและบัญชี) รุ่นที่ 9 (มท 0807.3/ว84) [บัญชีรายชื่อฯ] 15 พ.ค. 2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกอบรมหลักสูตร จนท./จพง.ธุรการ รุ่นที่ 40 และ จนท./จพง.การเงินและบัญชี รุ่นที่ 34 (มท 0807.3/ว83) [บัญชีรายชื่อฯ] 15 พ.ค. 2552
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน เดือน พ.ค. 52(มท 0808.3/ว918) 15 พ.ค. 2552
ประกาศ รายชื่อข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 4 (เฉพาะข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)(มท 0802.4/ว917) 15 พ.ค. 2552
โครงการประชุมสัมมนาส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการโครงการอัน เนื่องมาจากพราะราชดำริ (การปลูกหญ้าแฝก) (มท 0810.1/ว 906) 14 พ.ค. 2552
ขอควมร่วมมือสนับสนุนการดำเนินโครงการชุมชนพอเพียง (มท 0891.4/ว 902) 14 พ.ค. 2552
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 รุ่นที่ 11 (มท 0893.4/ว 895) 14 พ.ค. 2552
การจัดทำกระดาษทำการปรับปรุงบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (มท 0803/ว 903) 14 พ.ค. 2552
โครงการอาหารปลอดภัย เด็กไทยฉลาด (มท 0893.2/4772) 14 พ.ค. 2552
แจ้งย้ายที่ทำการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (มท 0201.2/ว 1462) 14 พ.ค. 2552
ซักซ้อมการจัดซื้อจัดจ้างทำครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (มท 0893.4/ว 893) 13 พ.ค. 2552
การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 888) 13 พ.ค. 2552
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของ สถ. ประจำปี 2552 13 พ.ค. 2552
ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ของหน่วยงานต่างๆ ในปีงบประมาณ 2553 (มท 0809.5/ว 83) 12 พ.ค. 2552
การตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินแทนกัน (มท 0803/ว869) 12 พ.ค. 2552
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานและการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/2 868) 12 พ.ค. 2552
<< หน้าแรก... [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] ....หน้าสุดท้าย >> [530]