^___^ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ ^___^
 
     
 
รหัสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับลงทะเบียนฝึกอบรม.. 1 ธ.ค. 2551
การประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี 2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.6/ว2479) [รายชื่อปฐมนิเทศผู้แทนฯ] 1 ธ.ค. 2551
ผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว2405) 1 ธ.ค. 2551
แจ้ง ผู้แทนเครือข่ายฯ ให้คัดเลือกเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้ารับ การฝึกอบรม "หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2552"(ด่วนมาก ที่ มท 0809.6/ว2477) 1 ธ.ค. 2551
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว2472) 28 พ.ย. 2551
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (มท 0808.3/ว2473) 28 พ.ย. 2551
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว2452) 28 พ.ย. 2551
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาและยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง (มท 0803/ว2456) 28 พ.ย. 2551
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2552 (มท 0810.5/ว2468) 28 พ.ย. 2551
การโอนเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2551 (มท 0808.3/ว2465) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 28 พ.ย. 2551
บัตรอวยพรปีใหม่ (ส.ค.ส.) พ.ศ.2552 (มท 0801.3/ว686) [โปสเตอร์ ส.ค.ส. ปี 2552] 28 พ.ย. 2551
แจ้ง ผู้แทนเครือข่ายฯ ให้คัดเลือกเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ พ.ศ.2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว2462) 27 พ.ย. 2551
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสั่งจองสมุดบันทึก "มหาดไทยชวนรู้ 2552" (มท 0801.3/ว707) 27 พ.ย. 2551
แนวทางการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง (มท 0803/ว2427) 26 พ.ย. 2551
การกำหนดประเภทเอกสารและรหัสบัญชีแยกประเภทตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS (มท 0803/ว2442) 26 พ.ย. 2551
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของ อปท. (แบบ ฝจ.01) (มท 0808.2/ว2448) [แบบรายงาน (แบบ ฝจ.01)] 26 พ.ย. 2551
สรุปการประชุมชี้แจงนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาล นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ 26 พ.ย. 2551
ขอ ความอนุเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กและ เยาวชนในสถานศึกษา พ.ศ.2551-2554 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว2435) 25 พ.ย. 2551
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว2428) 25 พ.ย. 2551
ขั้นตอนการเสนอ การขอรับเงินชดเชยเพิ่มเติมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (มท 0808.2/ว2421) 25 พ.ย. 2551
<< หน้าแรก... [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] ....หน้าสุดท้าย >> [506]