^___^ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ ^___^
 
     
 
สำรวจข้อมูลตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0805/ว2105) 6 ต.ค. 2551
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6 ต.ค. 2551
กำหนดการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปี 2551 6 ต.ค. 2551
ซัก ซ้อมความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อปิดบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (มท 0808.4/ว38) 3 ต.ค. 2551
โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว2050) 3 ต.ค. 2551
ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาสนับสนุนการจัดสร้างโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน (มท 0891.2/ว2080) 2 ต.ค. 2551
การแต่งตั้ง (ย้าย) และมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (คำสั่งที่ 662/2551,664/2551) 2 ต.ค. 2551
รายงาน ผลการดำเนินการจัดทำประกาศ ก.จังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว102) 1 ต.ค. 2551
รายงานเงินงบประมาณคงเหลือในระบบ GFMIS (มท 0803/ว2067) 1 ต.ค. 743
แนวปฏิบัติในการเรียกรายงานเอกสารกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่าน Web Report (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว2069) 1 ต.ค. 2551
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกหนี้ชดใช้คืนเงินยืมข้ามปีงบประมาณในระบบ GFMIS (มท 0803/ว2070) 1 ต.ค. 2551
แนว ปฏิบัติกระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีงบ ประมาณเบิกแทนกัน ในระบบ GFMIS (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว2068) 1 ต.ค. 2551
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว2065) 1 ต.ค. 2551
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ (มท 0803/ว2060) 1 ต.ค. 2551
ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินสะสม การเบิกจ่ายเงินสมทบ เงินชดเชยและการส่งเงินเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2551 (มท 0803/ว2057) 1 ต.ค. 2551
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (มท 0803/ว2034) 1 ต.ค. 2551
สรุปสาระสำคัญจากการประชุมผู้บริหาร มท.ประจำปี 2551 (มท 0801.2/ว567) 1 ต.ค. 2551
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว43-44) 30 ก.ย. 2551
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2551(มท 0893.2/ว2054) 30 ก.ย. 2551
การตรวจสอบข้อมูลรายชื่อโรงเรียนสอบ O-NET (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว2053) 30 ก.ย. 2551
<< หน้าแรก... [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] ....หน้าสุดท้าย >> [499]