^___^ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ ^___^
 
     
 
ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2551 (มท 0890.2/ว1005) 15 ส.ค. 2551
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง (มท 0803/ว1690) 15 ส.ค. 2551
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว1736) 15 ส.ค. 2551
แนวทางการบันทึกรายการบัญชีของเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ในระบบ GFMIS (มท 0803/ว1688) 15 ส.ค. 2551
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว1703) 15 ส.ค. 2551
ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสมาคมลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0809.5/ว146) 15 ส.ค. 2551
ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของบุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สถ. ประจำปี 2551(มท 0802.2/ว1735) 15 ส.ค. 2551
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (มท 0806/ว29) 14 ส.ค. 2551
การประชุมเชิงปฏิบัติการแปลงองค์ความรู้สู่การปฏิบัติตามโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ฯ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1734) 14 ส.ค. 2551
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น รุ่นที่ 16-20 ประจำวันที่ 18-22 ส.ค. 2551 ณ ศูนย์อุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก 14 ส.ค. 2551
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (นิติกรระดับ 7ว) 14 ส.ค. 2551
การ จัดประชุมชี้แจงและติดตามผลการก่อหนี้ผูกพันและแผนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ถึง อปท.ที่ได้รับพิจารณาการจัดสรรแล้ว (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1732) 14 ส.ค. 2551
แผน การฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2552 หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน และหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (มท 0807.3/ว203) 14 ส.ค. 2551
สารคดีโทรทัศน์ชุด "ส่องท้องถิ่นไทย" (มท 0801.3/ว1717) 14 ส.ค. 2551
ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับฟันเทียม (มท 0809.3/ว88) 14 ส.ค. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ตำแหน่งนวช.กง.บช.7ว และเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนวช.กง.บช.7 (มท 0802.4/ว1725,ว322) 14 ส.ค. 2551
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0812/ว1723) 14 ส.ค. 2551
การ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีการร้องขอให้ ก.ท. พิจารณาโอนย้ายพนักงานเทศบาลไปดำรงตำแหน่ง ณ เทศบาลอื่นนอกเขตจังหวัด (มท 0809.2/ว145) 13 ส.ค. 2551
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอันเนื่องมาจากการยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล (มท 0809.2/ว144) 13 ส.ค. 2551
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งในระดับ 7ว 13 ส.ค. 2551
<< หน้าแรก... [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] ....หน้าสุดท้าย >> [492]