^___^ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ ^___^
 
     
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ 15 ม.ค. 2553
การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (มท 0802.4/ว90) 14 ม.ค. 2553
คู่มือการใช้งานรายงานนโยบายเร่งด่วน เรื่องยาเสพติด 14 ม.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 22 (มท 0807.3/ว13) 14 ม.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 21 (มท 0807.3/ว12) 14 ม.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 20 (มท 0807.3/ว11) 14 ม.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเลขานุการสภา อปท. รุ่นที่ 12 (มท 0807.3/ว15) 14 ม.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 14 (มท 0807.3/ว10) 14 ม.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 54 (มท 0807.3/ว9) 14 ม.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 22 (มท 0807.3/ว14) 14 ม.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 55 (มท 0807.3/ว008) 13 ม.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 31 (มท 0807.3/ว007) 13 ม.ค. 2553
เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ 31 (มท 0807.3/ว006) 13 ม.ค. 2553
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 5 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.3/ว005) 13 ม.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 52 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว003) 13 ม.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักวิชาการเกษตร รุ่นที่ 5 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว002) 13 ม.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 35 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว001) 13 ม.ค. 2553
การขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น พ.ศ.2552 (มท 0891.3/ว112) 13 ม.ค. 2553
ขอเชิญรับชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.3/ว64) 13 ม.ค. 2553
แจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ (มท 0891.3/ว41) 13 ม.ค. 2553
<< หน้าแรก... [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] ....หน้าสุดท้าย >> [579]