^___^ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ ^___^
 
     
 
แผนการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2553 (มท 0807.2/ว275) 25 พ.ย. 2552
เงินกู้สำหรับโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว2286) 25 พ.ย. 2552
การสรรหาตำแหน่งบริหาร (มท 0809.2/ว256) 24 พ.ย. 2552
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9) ภาษีสุราและภาษีสรรสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.3/ว2282) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 24 พ.ย. 2552
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ.2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว2276) 24 พ.ย. 2552
บัตรอวยพรปีใหม่ (ส.ค.ส.) พ.ศ.2553 (มท 0801.3/ว120) 24 พ.ย. 2552
การโอนจัดสรรเงินงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2552 งบเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ครั้งที่ 1 (มท 0808.5/ว2272) [1.บัญชีรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1] [2.แบบรายงานการเบิกเงินบำเหน็จดำรงชีพ 52] 24 พ.ย. 2552
แจ้งรหัสงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (มท 0808.5/ว2266) [แบบรายงานการเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญ] 24 พ.ย. 2552
โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านวิชาชีพประปาสัญจร ครั้งที่ 1/2553 (มท 0891.2/ว2268) 23 พ.ย. 2552
หารือการวินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองคง (มท 0804.3/ว2259) 23 พ.ย. 2552
การปรับฐานคำนวณสิทธิการใช้ไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาล (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว2271) 23 พ.ย. 2552
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 483/2552 เรือง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 20 พ.ย. 2552
ขอส่งคู่มือการใช้โปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญฯ และแผ่นดีวีดีสื่อการเรียนรู้ประกอบการใช้โปรแกรมฯ เพิ่มเติม(มท 0808.5/ว2265) 20 พ.ย. 2552
แนวทางการบันทึกโปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (มท 0808.5/ว2256) 20 พ.ย. 2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 18 (เพิ่มเติม) (มท 0807.3/ว5178) 20 พ.ย. 2552
ระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2552 วันจันทร์ที่ 23 พ.ย. 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 5501 สถ. 20 พ.ย. 2552
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (มท 0809.2/ว2264) 20 พ.ย. 2552
โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 รุ่นที่ 1-4 (มท 0893.4/ว2255) [บัญชีรายชื่อผู้ดูแลเด็กดีเด่นที่เข้ารับการสัมมนาปี2553] 20 พ.ย. 2552
ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด 20 พ.ย. 2552
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ 20 พ.ย. 2552
<< หน้าแรก... [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] ....หน้าสุดท้าย >> [568]