^___^ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ ^___^
 
     
 
การบริหารงานศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษาในศาสนสถาน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว614) 29 ก.พ. 2551
ซ้อมความเข้าใจ เรื่อง การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 (มท 0803/ว434) 29 ก.พ. 2551
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ของข้าราชการสังกัด สถ. 29 ก.พ. 2551
แจ้งเตือนการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ในระบบ GFMIS (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว464) 29 ก.พ. 2551
ประกาศกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ ทีมีศักยภาพสูง (Talent Management) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/ว465) 29 ก.พ. 2551
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์ ฯ รุ่น4,Window XP รุ่น3,Excel รุ่น5,ออกแบบก่อสร้าง รุ่น3,Word รุ่น4,จัดเก็บเอกสาร รุ่น1,การเงินและบัญชี รุ่น4,จัดเก็บเอกสาร รุ่น2 และ PowerPoint รุ่น5 (มท 0807.3/ว444) และบัญชี รุ่น4,จัดเก็บเอกสาร รุ่น2 และ PowerPoint รุ่น5 (มท 0807.3/ว444) 28 ก.พ. 2551
ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2550 (มท 0893.3/ว456) 28 ก.พ. 2551
การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ภายหลังบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ครบกำหนด 2 ปี (มท 0809.2/ว28) 28 ก.พ. 2551
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 28 ก.พ. 2551
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (มท 0808.3/ว448) 28 ก.พ. 2551
แจ้งรายชื่อผู้รับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2551 รุ่นที่ 3-5 (มท 0809.6/ว51)(เปลี่ยนแปลง) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 28 ก.พ. 2551
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS แบบใหม่ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/2597) 28 ก.พ. 2551
การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบ ประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว438) 28 ก.พ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งนิติกร (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.3/ว442) 28 ก.พ. 2551
การรับสมัครข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับการศึกษาหลักสูตร ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารศึกษา (รุ่นที่ 3)(เฉพาะข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่รวมถึงข้าราชการสังกัด อปท.)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/ว440) 28 ก.พ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา รุ่น 3 (มท 0807.3/ว435) [บัญชีรายชื่อ] [สถานที่สัมภาษณ์ ในวันที่ 1 มี.ค.2551] [รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติเข้าศึกษา] 28 ก.พ. 2551
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 24) พ.ศ.2551 (มท 0803/ว426) 27 ก.พ. 2551
รายชื่อ อปท.เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2550 ที่ยังไม่ได้จัดส่งรายงานตามระเบียบฯ ข้อ5,ข้อ6 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551) ตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2550 [บัญชีรายชื่อ ฯ] 27 ก.พ. 2551
การ ปรับเกลี่ยการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและการจัดทำงบประมาณทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 24 รุ่นที่ 25 และรุ่นที่ 26 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว336) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 27 ก.พ. 2551
ขอความร่วมมือดำเนินงานป้องกัน แก้ไข และเตรียมพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ในชุมชน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว431) 27 ก.พ. 2551
<< หน้าแรก... [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] ....หน้าสุดท้าย >> [465]