^___^ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ ^___^
 
     
 
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการประกวดอาหารว่าง เพิ่มพลังงานเพื่อสุขภาพคนไทย (ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว1031) [โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์] 1 มิ.ย. 2552
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ 27 (มท 0807.3/ว111) 29 พ.ค. 2552
ความคืบหน้าการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. 2548 (จดหมายข่าว ฉบับที่ 3/2552) 29 พ.ค. 2552
การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (มท 0803/ว1011) 29 พ.ค. 2552
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว1014) 29 พ.ค. 2552
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบสำหรับข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (มท 0809.3/ว1009) 29 พ.ค. 2552
โครงการข้าราชการส่วนตำบลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว103) 29 พ.ค. 2552
มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรี (ด่วนมาก ที่ มท 0891.2/ว1016) 29 พ.ค. 2552
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยกระบวนการแผนชุมชน (ด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว1015) 28 พ.ค. 2552
ขอ ให้จังหวัดสำรวจข้อมูลความพร้อมและความต้องการสนับสนุนงบประมาณตามแผนฟื้นฟู เศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ด้านการก่อสร้างถนน แหล่งน้ำ และระบบประปา(ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว1005) 28 พ.ค. 2552
แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล (มท 0810.1/ว6002) 28 พ.ค. 2552
การดำเนินโครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินสำหรับเมืองใหญ่ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.1/ว1008) 28 พ.ค. 2552
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (มท 0809.4/ว996) [แผนภูมิขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ] [คู่มือการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ] 28 พ.ค. 2552
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน อปท. รุ่น 29, นักบริหารงานคลัง รุ่น 34 และวิศวกรโยธา รุ่น 2 (มท 0807.3/ว103) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 27 พ.ค. 2552
เปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการเกษตร รุ่นที่ 4 (มท 0807.3/ว104) [แผนที่] 27 พ.ค. 2552
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ (มท 0801.1/690) 27 พ.ค. 2552
แนว ทางปฏิบัติกรณีพนักงานส่วนตำบลมีความประสงค์จะขอสมัครกลับเข้ารับราชการหลัง จากพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ พ.ศ. 2550 มีผลใช้บังคับ (มท 0809.6/ว101) 27 พ.ค. 2552
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 รุ่นที่ 13 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว961) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 27 พ.ค. 2552
เปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 23 (มท 0807.3/ว106) [บัญชีรายชื่อฯ] 27 พ.ค. 2552
เปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ 7 (มท 0807.3/ว105) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 27 พ.ค. 2552
<< หน้าแรก... [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] ....หน้าสุดท้าย >> [534]