^___^ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ ^___^
 
     
 
คู่มือการใช้งานเมนูเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการ วางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)(มท 0810.5/ว618) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 7 เม.ย. 2552
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการจัดสวัสดิการสำหรับคนพิการ ประจำปี 2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว712) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 7 เม.ย. 2552
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (มท 0808.3/ว704) 7 เม.ย. 2552
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว693) 7 เม.ย. 2552
การ โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต เดือนมีนาคม 2552 ให้แก่ อปท.(มท 0808.3/ว706) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 3 เม.ย. 2552
การจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 18 พ.ศ.2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว703) 3 เม.ย. 2552
แจ้ง ร่วมการประชุมนำข้อมูลการรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ อปท. ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน ตามแบบ จส.01 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว707) 3 เม.ย. 2552
โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว690) [บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ] 3 เม.ย. 2552
หลักสูตรการฝึกอบรมของศูนย์เรคแซมประจำปี 2552-2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/3621) 3 เม.ย. 2552
ขอเชิญประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว700) 3 เม.ย. 2552
ขอ ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากดีเด่น (มท 0891.3/ว663) 2 เม.ย. 2552
แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 6 2 เม.ย. 2552
การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/692) 2 เม.ย. 2552
รายชื่อข้าราชการ/พนักงานที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2551 2 เม.ย. 2552
การสำรวจข้อมูลบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บ้านที่ชำรุด และหมู่บ้านที่ยังไม่มีระบบประปา (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว676) 1 เม.ย. 2552
การแก้ไขปัญหาครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว675) 1 เม.ย. 2552
มอบ หมายบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ร่วมเป็นคณะทำงานตรวจประเมินโครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2552 (มท 0810.5/ว674) 1 เม.ย. 2552
การอบรมครูผู้ฝึกสอนกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว666) 1 เม.ย. 2552
แจ้งกำหนดวันโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (มท 0890.4/ว677) [เปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมศูนย์จังหวัดมหาสารคามเป็น ม.ราชภัฎอุบลราชธานี รุ่นที่ 15-19(มท0890.4/ว678 ] 1 เม.ย. 2552
ยกเลิกการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดเก็บเอกสารในสำนักงาน รุ่นที่ 17 (มท 0807.3/ว53) 1 เม.ย. 2552
<< หน้าแรก... [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] ....หน้าสุดท้าย >> [525]