^___^ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ ^___^
 
     
 
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว1330) 20 ก.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 22-23 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว1358) [บัญชีรายชื่อฯ] 20 ก.ค. 2553
โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)(มท 0809.4/ว6976) 20 ก.ค. 2553
การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ (มท 0802.3/ว1373) 20 ก.ค. 2553
โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)(มท 0809.4/ว6976) 19 ก.ค. 2553
ขออนุญาตให้ผู้นำเครือข่ายผู้ดูแลเด็ก ระดับจังหวัด เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2553 (มท 0893.4/ว1369) 19 ก.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 61 (มท 0807.3/ว1270) 19 ก.ค. 2553
แนวทางปฏิบัติในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง (มท 0804.4/ว1364) 19 ก.ค. 2553
แนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ (มท 0804.4/ว1363) 19 ก.ค. 2553
กำหนดการจัดพิธีมอบรางวัลผู้บริหาร อปท. ดีเด่นด้านการศึกษา ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ครูดีเด่น ประจำปี 2552 และรางวัลโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2552 (มท 0893.2/ว1293) 19 ก.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 41 (มท 0807.3/ว1368) [บัญชีรายชื่อฯ] 19 ก.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเทคนิควิธีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ รุ่นที่ 3 (มท 0807.3/ว1367) [บัญชีรายชื่อฯ] 19 ก.ค. 2553
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) 19 ก.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง (มท 0803/ว1309) [บัญชีรายชื่อฯ] 16 ก.ค. 2553
ขอความร่วมมือเสนอความเห็นและรวบรวมความเห็นเกี่ยวกับแนวคิดการปฏิรูปประเทศไทย (มท 0211.1/พิเศษ(1) 16 ก.ค. 2553
ขอความร่วมมือในการรวบรวมความเห็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในจังหวัด (มท 0211.1/พิเศษ) 16 ก.ค. 2553
คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข (มท 0891.3/ว1340) 16 ก.ค. 2553
เลื่อนการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 14 (มท 0807.3/ว1352) 16 ก.ค. 2553
...งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2553 ... 16 ก.ค. 2553
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ 34 (มท 0807.3/ว1345) 15 ก.ค. 2553
<< หน้าแรก... [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] ....หน้าสุดท้าย >> [617]