^___^ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ ^___^
 
     
 
หารือการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (มท 0891.3/ว 1712) 31 ส.ค. 2553
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับ ชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) (เยียวยา) (มท 0809.4/ว 1695,มท 0809.4/ว 1678) 31 ส.ค. 2553
แนวทางเร่งรัดการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (มท 0891.3/ว 1702) 30 ส.ค. 2553
การประชุมโครงการสัมมนาเรื่อง อนาคตสังคมไทยกับงานด้านสวัสดิการสังคม (มท 0891.3/ว 1701) 30 ส.ค. 2553
เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (มท 0801.5/ว 1053) 30 ส.ค. 2553
การนับระยะเวลาทรัพย์หลุดจำนำ (มท 0801.5/ว 1054) 30 ส.ค. 2553
การรายงานผลการดำเนินการของผู้รับมอบอำนาจ (มท 0802.3/ว1699) [เอกสารแนบ] 27 ส.ค. 2553
แจ้งการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เกี่ยวกับวินัยของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2554 (มท 0809.6/ว1692) [ข้อมูลตามที่แนบ] 26 ส.ค. 2553
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2553 และการขยายเวลาเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2553 (มท 0808.2/ว1686) 26 ส.ค. 2553
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว1689) 26 ส.ค. 2553
ขอให้แจ้งข้อมูลเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1691) 26 ส.ค. 2553
ขอกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในเทศบาล (มท 0809.5/ว223) 26 ส.ค. 2553
การสัมมนาเรื่อง คุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว2580) 26 ส.ค. 2553
การดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เกี่ยวกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา (มท 0809.4/ว1574, ว1571) 25 ส.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว1677) 25 ส.ค. 2553
การจัดงานสมัชชาสวัสดิการชุมชน : ปฏิรูปสังคมจากฐานราก (ด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว1675) 25 ส.ค. 2553
ข้อหารือการผ่อนผันคุณสมบัติของผู้ดูแลเด็กที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (มท 0893.4/ว567) 24 ส.ค. 2553
การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน ก.ย.2553 (มท 0801.3/ว682) 24 ส.ค. 2553
การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว1659) 24 ส.ค. 2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9) ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2553 ให้แก่ อปท.(ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว1664) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 24 ส.ค. 2553
<< หน้าแรก... [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] ....หน้าสุดท้าย >> [624]