^___^ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ ^___^
 
     
 
การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปี 2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/12042) 9 ต.ค. 2551
หารือ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ พนักงานส่วนท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือตอบข้อหารือของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.8/ว2142) 9 ต.ค. 2551
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหาร 9) สังกัดกระทรวงมหาดไทย 8 ต.ค. 2551
ขอให้จังหวัดตรวจสอบข้อมูลการสำรวจปริมาณน้ำและจำนวนผู้ใช้น้ำประปาของ อปท. (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว2134) 8 ต.ค. 2551
แจ้ง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับจัดเก็บเอกสาร รุ่นที่ 12-13,power point รุ่น9 และสำหรับการเงินและบัญชี รุ่น12 (เพิ่มเติม)(มท 0807.2/ว2117) 8 ต.ค. 2551
การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (มท 0891.4/ว2101) [คู่มือแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้ 7 ต.ค. 2551
ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้าง ประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ หรือตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 (มท 0803/ว2094) 6 ต.ค. 2551
การเพิกถอนคำสั่งให้ชำระค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษาศาลปกครอง (มท 0803/ว1987) 6 ต.ค. 2551
แบบบันทึกรับรองเวลาทวีคูณสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดหรือเวลาราชการตอนเป็นทหาร (แบบ 5304)(มท 0803/ว2096) 6 ต.ค. 2551
ซ้อม ความเข้าใจการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (มท 0803/ว2095) 8 ต.ค. 2551
การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว2114) 6 ต.ค. 2551
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทยให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 (มท 0804.5/ว2112) 6 ต.ค. 2551
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ 8-10 (มท 0809.6/ว2063) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 ต.ค. 2551
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยฯ (มท 0809.6/ว2056) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 ต.ค. 2551
สำรวจข้อมูลตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0805/ว2105) 6 ต.ค. 2551
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6 ต.ค. 2551
กำหนดการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปี 2551 6 ต.ค. 2551
ซัก ซ้อมความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อปิดบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (มท 0808.4/ว38) 3 ต.ค. 2551
โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว2050) 3 ต.ค. 2551
ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาสนับสนุนการจัดสร้างโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน (มท 0891.2/ว2080) 2 ต.ค. 2551
<< หน้าแรก... [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] ....หน้าสุดท้าย >> [499]