^___^ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ ^___^
 
     
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 จำนวน 25 รุ่น รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 12-17 มี.ค.2551(ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว479) 6 มี.ค. 2551
แจ้งรายชื่อบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์นโยบายฯ รุ่น 4,Window XP รุ่น 3, Excel รุ่นที่ 5 (มท 0807.3/ว68) 6 มี.ค. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยะลา สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส) สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 6 มี.ค. 2551
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว116) 6 มี.ค. 2551
วิทยุกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.8/ว30 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2551 6 มี.ค. 2551
การขอรับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/488) 6 มี.ค. 2551
การกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว490) 5 มี.ค. 2551
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0804.5/ว484) 5 มี.ค. 2551
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การถ่ายทอดงานคุ้มครองผู้บริโภคสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว2690) 4 มี.ค. 2551
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อหารือของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน e-learning เฉลิมพระเกียรติ (ด่วนมาก ที่ มท 0883.3/ว482) 4 มี.ค. 2551
การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ (มท 0891.3/ว472) 4 มี.ค. 2551
ประชา สัมพันธ์เรียกผู้สอบคัดเลือกกรณีพิเศษได้ฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งบริหารในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 มี.ค. 2551
แก้ไขซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (มท 0809.2/ว29) 3 มี.ค. 2551
แก้ไขซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (มท 0809.2/ว28) 3 มี.ค. 2551
แก้ไขซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (มท 0809.2/ว27) 3 มี.ค. 2551
การกำหนดคุณสมบัติของผู้ดูแลเด็กที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)(ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว476) 3 มี.ค. 2551
ารจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก มท 0808.3/ว462) แบบ 2 และ 2.1] [แบบ 3] 3 มี.ค. 2551
รายชื่อ อปท.เป้าหมายประจำปีงบประมาณ 2551 ตัวชี้วัดที่ 3.5 ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2551 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 มี.ค. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 3 (เพิ่มเติม) 29 ก.พ. 2551
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนายก อบต.รุ่น 8,จนท./จพง.ธุรการ รุ่น 22-23,จนท./จพง.การเงินและบัญชี รุ่น23และจนท.บันทึกข้อมูล รุ่น 4 (มท 0807.3/ว443) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 ก.พ. 2551
<< หน้าแรก... [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] ....หน้าสุดท้าย >> [466]