^___^ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ ^___^
 
     
 
การติดตามผลการจัดทำแผนชุมชนในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว1519) 5 ส.ค. 2552
การรณรงค์นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/13671) 5 ส.ค. 2552
การชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ปีที่ 3 (มท 0807.3/ว1528) 4 ส.ค. 2552
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 รุ่นที่ 3 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1522) 4 ส.ค. 2552
การประชุม สถ. ครั้งที่ 4/2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว427) 4 ส.ค. 2552
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว13468) 3 ส.ค. 2552
ดาวน์โหลดเพลงอยู่อย่างพอเพียง พร้อมเนื้อเพลง 3 ส.ค. 2552
การปรับปรุงแก้ไขแนวทางการปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (มท0803/ว1499) 3 ส.ค. 2552
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0803/ว1500) 3 ส.ค. 2552
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษา ปฐมวัยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 รุ่นที่ 6 (มท 0893.4/1517) 3 ส.ค. 2552
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชั้น ป.5-ป.6 (เพิ่มเติม) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1516) 3 ส.ค. 2552
ขอให้จังหวัดมอบหมายหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเดินทางมายัง กรมฯเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของโครงการที่ อปท. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับโครงการที่มีความจำเป็น เร่งด่วนหรือจำเป็นต้องดำเนินการ (ด่วนที่สุด ที่ มท0891.2/ว1513) 3 ส.ค. 2552
การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (งวดเดือนสิงหาคม - กันยายน 2552) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1509) 3 ส.ค. 2552
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1507) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 31 ก.ค. 2552
สัญลักษณ์ส่งเสริมคูณธรรมความดี "ช่อสะอาด" (ด่วนมาก ที่ มท 0201.2/ว2435) 31 ก.ค. 2552
มาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (H1 N1) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.2/ว2434) 31 ก.ค. 2552
รายงานความก้าวหน้าโครงการรณรงค์ทำดีเพื่อแม่ อาหารปลอดภัย (มท 0891.3/ว1474) 31 ก.ค. 2552
การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุกตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล งวดที่ 2 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1506) 31 ก.ค. 2552
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว2444) 30 ก.ค. 2552
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย ประจำปี 2553 (รวม 3 หลักสูตร)(มท 0809.6/ว1498) 30 ก.ค. 2552
<< หน้าแรก... [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] ....หน้าสุดท้าย >> [548]