^___^ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ ^___^
 
     
 
การพิจารณาร่างเทศบัญญัติกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ (มท 0804.3/ว1041) 11 มิ.ย. 2553
โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0891.3/ว1048) 11 มิ.ย. 2553
มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1053) 11 มิ.ย. 2553
การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป (มท 0802.4/ว1033) 10 มิ.ย. 2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 (มท 0809.6/ว1037) [บัญชีรายชื่อฯ] 10 มิ.ย. 2553
การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยฯ พ.ศ.2553 (มท 0809.6/ว1036) 10 มิ.ย. 2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาแบบประชาชนมีส่วนร่วม รุ่นที่ 4 (มท 0807.3/ว1035) 9 มิ.ย. 2553
โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/1027) 9 มิ.ย. 2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารท้องถิ่นระดับสูง (ฝ่ายการเมือง) รุ่นที่ 1และ2,คอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรการ รุ่นที่ 2 และ Dream Weaver รุ่นที่ 9 (มท 0807.3/ว1018) 9 มิ.ย. 2553
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 7 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.3/ว1013) 9 มิ.ย. 2553
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท 0806/ว1016) 9 มิ.ย. 2553
การกำหนดตำแหน่งในกองพัสดุและทรัพย์สิน (มท 0809.2/ว146) 8 มิ.ย. 2553
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว28) 8 มิ.ย. 2553
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2553 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว1009) 8 มิ.ย. 2553
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ. 2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1008) 8 มิ.ย. 2553
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ใหม่) และเส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (รุ่นที่ 4)(มท 0809.5/ว151) [บัญชีรายชื่อฯ] 8 มิ.ย. 2553
แผนการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2553 8 มิ.ย. 2553
การกำหนดมาตรการกรณีที่เทศบาลไม่ส่งเงินฝากสมทบทุนและไม่ชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญากู้เงิน (มท 0808.4/ว13) 8 มิ.ย. 2553
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0893.3/ว1010) 8 มิ.ย. 2553
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาและแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว986) 8 มิ.ย. 2553
<< หน้าแรก... [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] ....หน้าสุดท้าย >> [609]