^___^ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ ^___^
 
     
 
ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว408) 4 มี.ค. 2552
การ สำรวจข้อมูลระดับคุณภาพเกณฑ์การประเมินฯ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์เป็นโรงเรียนต้นแบบ และโรงเรียนที่มีความพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว407) 3 มี.ค. 2552
การ เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วยและอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (มท 0803/ว398) 3 มี.ค. 2552
การเดินทางไปราชการต่างประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 มกราคม 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว402) 3 มี.ค. 2552
สรุปสาระสำคัญจากการประชุม สถ. ครั้งที่ 1/2552 (มท 0801.2/ว170) 3 มี.ค. 2552
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการออกร้านกาชาดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท 0801.2/ว171) 3 มี.ค. 2552
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2552 (มท 0810.4/ว403) 3 มี.ค. 2552
การรายงานผลการสำรวจรายชื่อผู้มาแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว404) 3 มี.ค. 2552
การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู (มท 0809.4/ว47) 2 มี.ค. 2552
แนวทางปฏิบัติกรณีการปรับปรุงตำแหน่งบริหารเป็นระดับที่สูงขึ้น (มท 0809.2/ว48) 2 มี.ค. 2552
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0809.2/ว45) 2 มี.ค. 2552
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว388) 27 ก.พ. 2552
แจ้ง รายชื่อบุคลากรสังกัด อปท. เข้ารับอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบก่อสร้าง (Autocad for Window) ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 9 และหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับงานพัสดุ รุ่นที่ 9 (เพิ่มเติม)(มท 0807.3/ว30) 27 ก.พ. 2552
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2552 27 ก.พ. 2552
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เดือนเมษายน-มิถุนายน 2552 27 ก.พ. 2552
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 27 ก.พ. 2552
แจ้งเตือนให้รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป (งวดที่ 1) ตามแบบ จส.01 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว393) 26 ก.พ. 2552
ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ ที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) รุ่นที่ 2 (มท 0802.4/ว391) 26 ก.พ. 2552
ประชา สัมพันธ์เรียกผู้สอบคัดเลือกกรณีพิเศษได้ฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งบริหารในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 26 ก.พ. 2552
ระเบียบ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และคณะอนุกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 (มท 0809.2/ว389) 26 ก.พ. 2552
<< หน้าแรก... [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] ....หน้าสุดท้าย >> [519]