^___^ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ ^___^
 
     
 
การ โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9)ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตเดือน มิ.ย.2551 ให้แก่ อปท. (มท 0808.3/ว1398) [บัญชีจัดสรรเงินภาษี ฯ] 30 มิ.ย. 2551
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคำขวัญเนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (มท 0891.3/ว1397) 30 มิ.ย. 2551
เลื่อนการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/7725) 30 มิ.ย. 2551
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลประเภทภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (มท 0808.3/ว1386) 27 มิ.ย. 2551
การ เตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานระบบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติกรณีฉุกเฉิน ในระบบ GFMIS ส่วนขยาย (มท 0803/ว1369) 27 มิ.ย. 2551
ขอความอนุเคราะห์ในการจัดเก็บข้อมูลโครงการจัดทำระบบข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น (ด้านบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน)(มท 0806/ว1390) 27 มิ.ย. 2551
ขอความร่วมมือในการยืมตัวเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาช่วยปฏิบัติงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 (มท 0809.2/ว1385) 27 มิ.ย. 2551
การ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน บุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/ว1387) 27 มิ.ย. 2551
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2550 27 มิ.ย. 2551
แต่ง ตั้ง (ย้าย) ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้น จากระดับ 3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 3-5 และมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 80 ราย 27 มิ.ย. 2551
การอบรม เชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมงานทะเบียนวัดผล (GFA 50) สำหรับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนสังกัด อปท. (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1360) 26 มิ.ย. 2551
การประกวดโครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต (มท 0893.2/ว1278) 26 มิ.ย. 2551
การอบรม เชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบจัดสอบ O-NET สำหรับศูนย์สอบและโรงเรียน ช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1349) 26 มิ.ย. 2551
สำรวจข้อมูลการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนสังกัด อปท. (มท 0893.2/ว1351) 26 มิ.ย. 2551
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1366) 26 มิ.ย. 2551
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ พ.ศ.2551(มท 0803/ว1325) 25 มิ.ย. 2551
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว1265) 25 มิ.ย. 2551
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด้านการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว1353) 25 มิ.ย. 2551
โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว1332) 25 มิ.ย. 2551
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "นักบริหารงานมืออาชีพสำหรับปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (เฉพาะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและปลัดเทศบาล)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว1350) 25 มิ.ย. 2551
<< หน้าแรก... [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] ....หน้าสุดท้าย >> [483]