^___^ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ ^___^
 
     
 
แจ้งมติ อ.ก.จ. ด้านโครงสร้างฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (มท 0809.2/ว131) 30 มิ.ย. 2552
แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว1260) 29 มิ.ย. 2552
เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ รุ่นที่ 2 (มท 0807.3/ว143) 29 มิ.ย. 2552
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน อปท. รุ่น31,นักบริหารงานช่าง รุ่น27,นักวิชาการศึกษา รุ่น26 และจนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่น 31 (มท 0807.3/ว139) 29 มิ.ย. 2552
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (มท 0802.4/ว1259) 29 มิ.ย. 2552
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว1224) 29 มิ.ย. 2552
โครงการผู้ฝึกสอนกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 รุ่นที่ 1 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว1251) 29 มิ.ย. 2552
การทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท 0802.4/ว1264) 29 มิ.ย. 2552
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 29 มิ.ย. 2552
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน 29 มิ.ย. 2552
การประเมินผลโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1258) 29 มิ.ย. 2552
การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว1256) 29 มิ.ย. 2552
โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2552 (มท 0893.3/ว1241) 29 มิ.ย. 2552
แผนฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2553 (มท 0807.2/ว131) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 มิ.ย. 2552
ข่าวสาร วันที่ 26 มิ.ย. 2552 ควบคุมภายใน อปท. ปีงบประมาณ 2552 26 มิ.ย. 2552
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสรรค์สื่อด้านศิลปะการแสดงบนฐานรากวัฒนธรรมท้องถิ่น รุ่นที่ 1-3 (มท 0893.2/ว1248) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 มิ.ย. 2552
โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2552 (มท 0893.3/ว1241) 26 มิ.ย. 2552
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2552 [ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก] 26 มิ.ย. 2552
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการปรับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากระดับ 9 เป็นระดับ 8 เป็นการเฉพาะคราว (มท 0809.2/ว130) 26 มิ.ย. 2552
แจ้งรายละเอียดการจัดทำงบประมาณรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1226) 26 มิ.ย. 2552
<< หน้าแรก... [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] ....หน้าสุดท้าย >> [541]