หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ท่าเสา
วัดหนองดง
วนอุทยาน
นครไชยบวรท่าเสา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
1
2
3
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าเสา ^^ บริหารโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม^^
 
   
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พจ0023.3/ว 2674 ลว 6 ก.ค. 65 การขอรับการอุดหนุนงบประมาณด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานรับตรง (พจ0023.3/ว 2674 ลว 6 ก.ค. 65)  [ 6 ก.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2672 ลว 6 ก.ค.65 การแต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี (พจ 0023.3/ว 2672 ลว 6 ก.ค.65)  [ 6 ก.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2516 ลว 27 มิ.ย.65 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (พจ 0023.3/ว 2516 ลว 27 มิ.ย.65)  [ 6 ก.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2646 ลว 5 ก.ค.65 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565) (พจ 0023.3/ว 2646 ลว 5 ก.ค.65)  [ 5 ก.ค. 2565 ]   
พจ0023.5/ว 2644 ลว 5 ก.ค. 65 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณปี2565 เงินอุดหนุนทั่วไปฯสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3 (พจ0023.5/ว 2644 ลว 5 ก.ค. 65)  [ 5 ก.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2645 ลว 5 ก.ค.65 การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565) (พจ 0023.3/ว 2645 ลว 5 ก.ค.65)  [ 5 ก.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2643 ลว 5 ก.ค.65 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2565) (พจ 0023.3/ว 2643 ลว 5 ก.ค.65)  [ 5 ก.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2642 ลว 5 ก.ค.65 ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทบ ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ.2565 (พจ 0023.3/ว 2642 ลว 5 ก.ค.65)  [ 5 ก.ค. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 2,336