หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ท่าเสา
วัดหนองดง
วนอุทยาน
นครไชยบวรท่าเสา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
1
2
3
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าเสา ^^ บริหารโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม^^
 
ข่าวสาร
 


ประกาศรับโอน(ย้าย) ผอ.กองคลัง ระดับต้น
 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล  
 

การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 มีมติเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาในตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 12(2)กำหนดว่า กรณีคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ินได้ดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหรือมีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาแต่มีการเรียกใช้บัญชีครบทั้งบัญชีแล้ว แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลืออยู่ คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นอาจกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งประเภท ระดับและมีฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งว่างมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างโดยการย้าย การโอน การรับโอนก็ได้ ตามระยะเวลา 15 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565
     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ขอประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล สายผู้บริหาร ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา (ตามประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล)

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มิ.ย. 2565 เวลา 15.04 น. โดย สำนักปลัด2

ผู้เข้าชม 15 ท่าน