หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ท่าเสา
วัดหนองดง
วนอุทยาน
นครไชยบวรท่าเสา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
1
2
3
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าเสา ^^ บริหารโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม^^
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 26 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 [ 26 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 [ 26 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
26.ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอย_พ.ศ.2560.PDF [ 26 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
23.กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ_พ.ศ.-2560.PDF [ 26 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 26 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
9.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2560 [ 26 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พ.ศ.2560 [ 26 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 [ 26 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 [ 26 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)     2      3