หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ท่าเสา
วัดหนองดง
วนอุทยาน
นครไชยบวรท่าเสา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
1
2
3
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าเสา ^^ บริหารโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม^^
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ อบต.ท่าเสา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัด อบต.ท่าเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558 [ 3 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ อบต.ท่าเสา เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ อบต.ท่าเสา เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด อบต.ท่าเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 1  
 
แผนพัฒนาบุคลากรของ อบต.ท่าเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.พิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.พิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.พิจิตร เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง พ.ศ. 2558 [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.พิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต. พ.ศ. 2562 [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)     2