หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ท่าเสา
วัดหนองดง
วนอุทยาน
นครไชยบวรท่าเสา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
1
2
3
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าเสา ^^ บริหารโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม^^
 
ยุทธศาสตร์
 
 
 
 
 
การอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรน้ำ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน
 
ส่งเสริมและสนับสนุนทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวาง จัดทำและใช้ผังเมืองเป็นตัวชี้นำให้การพัฒนาจังหวัดพิจิตร
 
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม
 
 
 
 
 
 
จัดหาแหล่งน้ำและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตร
 
ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสินเชื่อการเกษตร
 
ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน และส่งเสริม การใช้สารชีวภาพและการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
 
สนับสนุนการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
 
ส่งเสริมผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน
 
ส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 
ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านกระบวนการผลิตและการบรรจุภัณฑ์ให้วิสาหกิจชุมชนและประชาชนทั่วไป
 
เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวข้าว
 
ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ